historia

1905
 • Pamiętny strajk szkolny był okresem walki młodzieży o szkołę polską w zaborze rosyjskim.
1906
 • 5.VII Powstał Komitet Organizacyjny polskiej szkoły średniej (męskiej) w Łodzi pod przewodnictwem Ludwika Fankanowskiego.
 • 30.IX Uczestnicy ogólnego zebrania postanowili, że przyszła szkoła średnia będzie nosiła nazwę Gimnazjum Polskie w Łodzi. Wybrano Radę opiekuńczą, której prezesem został Konstanty Mogilnicki, wiceprezesem - Józef Koliński, sekretarzem - Leon Koźmiński.
 • 17.X Rozpoczął się pierwszy rok szkolny w Gimnazjum Polskim (w pomieszczeniach wynajętych przy ulicy Wólczańskiej 55)
 • XI Powstał społeczny komitet, działający od 1909 r. jako Towarzystwo Wpisów i Zapomóg.
1907
 • Profesor Tomasz Niklewski dyrektorem Szkoły ( do 1909 r.)
 • 23.XI Odbyło się założycielskie zebranie Towarzystwa Uczelnia, które się opiekowało Gimnazjum Polskim do 1919 r.
1910
 • Gimnazjum Polskie uzyskało stałą siedzibę w budynku wzniesionym i ofiarowanym przez Edwarda Heimana-Jareckiego.
1912
 • Profesor Jan Czeraszkiewicz dyrektorem Szkoły ( do 1924 r.).
1914
 • 28.X Wymarsz z Łodzi do Legionów plutonu skautów . Aktywność młodzieży uczącej się w Gimnazjum Polskim nosiła od początku zdecydowanie antycarski charakter i przybrała formy działalności konspiracyjnej. Nasze Gimnazjum było w Łodzi jednym z głównych ośrodków życia konspiracyjnego młodzieży, która w początkach drugiego dziesięciolecia XX wieku żywo reagowała na hasła niepodległościowe "Zarzewia" i tworzyła pierwsze tajne drużyny skautowe.
1915
 • Powstaje założona przez dh. Iwańskiego, drużyna harcerska im, R. Traugutta ( od 1916 r. - 3 ŁDH im. R. Traugutta).
1914-1916
 • Wychowankowie Gimnazjum Polskiego, jako żołnierze Legionów, uczestniczyli w bitwach z Rosjanami pod Krzywopłotami, Łowczówkiem i Kościuchnówką.
1918
 • 11.XI Podczas rozbrajanie okupantów niemieckich w Łodzi poległ Stefan Linke, uczeń Gimnazjum polskiego, żołnierz Polskiej Organizacji Wojskowej.
1919
 • Upaństwowienie Szkoły, odtąd : Państwowe Gimnazjum im. M. Kopernika. Dawne Gimnazjum Polskie stało się pierwszą państwową szkołą średnią w Łodzi. Ustanowienie patronatu M.Kopernika, zgodnie z propozycją ówczesnego dyrektora Szkoły, Jana Czeraszkiewicza, było zaszczytem dla byłego Gimnazjum Towarzystwa "Uczelnia".
1920
 • 15.VII Pod Radzyminem poległ kapitan Benedykt Grzymała-Pęczkowski, były uczeń Gimnazjum Polskiego, represjonowany przed pierwszą wojną światową przez zaborców rosyjskich za działalność w szeregach tajnego harcerstwa.
1923
 • W auli szkolnej zawieszono obraz, namalowany dla uczczenia 450 rocznicy urodzin Patrona Gimnazjum przez Stanisława Millera, nauczyciela rysunków, będący kopią obrazu J.Matejki "M.Kopernik".
1924
 • Profesor Zdzisław Piekarski dyrektorem Szkoły (do 1929 r.).
 • VI W auli szkolnej umieszczona została tablica pamiątkowa z nazwiskami uczniów i wychowanków Gimnazjum, którzy polegli w latach 1914 - 1921 w walce o niepodległosć i granice Polski.
 • XI Wydano pierwszy numer czasopisma uczniowskiego "Życie Młodzieży".
1925
 • 1.II Zjazd byłych uczniów klas siódmej i ósmej w roku szkolnym 1917/1918.
1927
 • Wystawa Książki Polskiej, urządzona z inicjatywy dyr. Z.Piekarskiego.
1928
 • W ogólnołódzkim konkursie na utwory dramatyczne uczniów szkół średnich, zorganizowanym dla uczczenia dziesięciolecia niepodległości Polski, Tomasz Wawrzynkowski, uczeń klasy ósmej, zdobył pierwszą nagrodę za utwór pt. "Trzeba nam wiary".
1930
 • Powstało Koło Opieki Rodzicielskiej.
1931
 • Profesor Rajmund Bromirski dyrektorem Szkoły (do 1939 r.).
 • 31.X Uroczystość otwarcia świetlicy.
1933
 • 18.III Generał Józef Olszyna-Wilczyński dokonał odsłonięcia tablicy dla upamiętnienia uczniów i wychowanków poległych w latach 1914-1921. Tablica znajdowała się w budynku Szkoły, na pierwszym piętrze, i zawierała następujące nazwiska:
  • Błaszcyk Ludwik
  • Dziewulski Eugeniusz
  • Ficner Bolesław
  • Jezierski Edward
  • Linke Stefan
  • Michałowicz Kazimierz
  • Pętkowski Jerzy
  • Sobolewski Józef
  • Thum Kazimierz
  • Donaszewski Roman
  • Fichna Alfons
  • Goldenberg-Burski Arkadiusz
  • Kaczor Lucjan
  • Michalkiewicz Stanisław
  • Pęczkowski-Grzymała Benedykt
  • Skobel Józef
  • Śmiałek Henryk
1935
 • 7.XI Uchwała Rady Pedagogicznej "Ustrój Samorządu Uczniowskiego".
1936
 • 11.XI Odsłonięcie w śródmieściu Łodzi tablicy ku czci Stefana Linkego.
 • 8.XII Zjazd koleżeński w związku z obchodami trzydziestolecia Gimnazjum (Pierwszy Zjazd Absolwentów), zapowiedź powstania Koła Absolwentów.
1937
 • Otwarcie ośrodka kolonijnego dla uczniów Gimnazjum, utworzonego na działkach zakupionych w 1935 r. przez Koła Opieki Rodzicielskiej w Czarnieckiej Górze.
 • Zgodnie z ustawa z 1932 r. Szkoła otrzymała strukturę dwustopniową: czteroletnie gimnazjum ogólnokształcące i dwuletnie liceum matematyczno-fizyczne, odtąd: I Państwowe Liceum i Gimnazjum im. M.Kopernika w Łodzi.
1938
 • VI Ufundowanie i poświęcenie sztandaru Szkoły.
1939
 • VIII/IX Uczniowie klasy maturalnej ( drugiej licealnej ) pełnili służbę na terenie Łodzi w Batalionie Wart Przysposobienia Wojskowego. Harcerze 3 ŁDH im. R.Traugutta pomagali organizować wojskowy szpital polowy przy ulicy Leczniczej 6, pełnili także służbę obserwacyjno-wartowniczą w parku na Zdrowiu.
 • 11.XI Początek roku szkolnego. Otwarcie szkół w Łodzi okupowanej przez Niemców stało się możliwe dzięki działalności sekcji Oświaty i Kultury, powołanej przez Komitet obywatelski w Łodzi w pierwszych miesiącach okupacji.
 • 16.XII Zamknięcie szkół polskich w Łodzi.
1939-1945
 • Udział harcerzy 3 ŁDH im. R.Traugutta w działalności konspiracyjnej, m.in. organizacja tajnego nauczania (dh. Janusz Włodarski ), utworzenie struktur podziemnego harcerstwa ( powstała drużyna im. gen. Władysława Sikorskiego - dh dh Janusz Włodarski i Waldemar Doniec ).
1945
 • I/II Wskrzeszenie Szkoły, odtąd: I Państwowe Gimnazjum i Liceum M.Kopernika w Łodzi. Profesor Lucjan Cieślik dyrektorem Szkoły (do 1948 r.).
1946
 • Powstanie Szczepu ZHP im. R.Traugutta.
1954
 • Reorganizacja Szkoły, odtąd : XV Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Przyjaciół Dzieci im. M.Kopernika w Łodzi. Kazimierz Dobrowolski dyrektorem Szkoły (do 1966 r.).
1955
 • Wystawa przygotowana pod kierunkiem prof. Bernarda Pietrowicza (nauczyciel historii ) przez członków uczniowskich kół naukowych w związku z 50. rocznicą strajku szkolnego i zbliżającą się 50. rocznicą powstania Szkoły.
1956
 • Zjazd Koleżeński Absolwentów rocznika 1936 Państwowego Gimnazjum im. M.Kopernika w Łodzi w 20. rocznicę otrzymania świadectwa dojrzałości (1936-1956 ).
1957
 • 10.XI Uchwała Prezydium Rady Narodowej Miasta Łodzi w sprawie nadania nazw i numerów liceom ogólnokształcącym, odtąd: I Liceum Ogólnokształcące im. M.Kopernika w Łodzi.
 • 19-20.X Drugi Zjazd Wychowanków, połączony z obchodami pięcdziesięciolecia Szkoły. Powstała grupa członków założycieli Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. M. Kopernika w Łodzi.
1963
 • 1.IX I LO im. M.Kopernika na mocy decyzji władz oświatowych stało się szkołą koedukacyjną.
1966
 • Profesor Marian Wolniewicz dyrektorem Szkoły (do 1991).
1968
 • 6.IX Młodzież w tajnym głosowaniu wybrała obecnie obowiązujący krój mundurka szkolnego.
1972
 • 10-11.VI Trzeci Zjazd Wychowanków. Sesja naukowa na temat roli Gimnazjum i Liceum im. M.Kopernika w dziejach oświaty łódzkiej, przygotowana przy pomocy Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Łódzkiego. Dekoracja Sztandaru Szkoły Honorową Odznaką Miasta Łodzi.
1974
 • Pracowni biologicznej nadano imię prof. dr. Jerzego Konorowskiego ( Jerzy Aleksander Kon, absolwent 1921 r. - światowej sławy neurofizjolog, twórca polskiej szkoły fizjologii mózgu ).
1978
 • 11.XI Dla uczczenia 60. rocznicy odzyskania niepodległości na budynku Narodowego Banku Polskiego ( al. T.Kościuszki 14 ) ponownie umieszczono tablicę upamiętniającą postać Stefana Linkego. Poprzednia tablica, ufundowana w 1936 r. została zniszczona przez Niemców. Przywrócenie tablicy w tym samym miejscu było uwieńczeniem wieloletnich starań i wysiłków najbardziej aktywnych członków Stowarzyszenia Wychowanków.
1979
 • 6.III Łódzkiemu Oddziałowi PTTK nadano imię Jana Czeraszkiewicza.
1980/81
 • W gronie nauczycielskim zjawił się Komitet Założycielski NSZZ "Solidarność": prof. prof. Henryk Skorek- przewodniczący oraz Karol Król i Bożena Staniecka. Po rejestracji w Miedzyzakładowym Komitecie Założycielskim NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej powstała Komisja Zakładowa przy I LO im. M.Kopernika, której przewodniczącym wybrany został prof. H.W.Skorek.
1981
 • W związku z 75 rocznicą powstania Szkoły ustanowiono i wybito medal "Za zasługi dla I Liceum Ogólnokształcącego im.M.Kopernika w Łodzi".
1982
 • 14.X Przekazanie nowego Sztandaru, ufundowanego przez Komitet Rodzicielski i Stowarzyszenie Wychowanków.
1987
 • List uczniów do Ojca Świętego Jana Pawła II, doręczony podczas trzeciej pielgrzymki do Ojczyzny i pobytu w Łodzi 13.VI tego roku. Odpowiedzią na ten list było pismo watykańskiego Sekretariatu Stanu nr 198.235 w lipcu tego roku.
 • 17-18.X Czwarty zjazd Wychowanków. Kazimierz Chrabelski (absolwent 1931 r.) wykonał i ofiarował Szkole kopię obrazu Jana Matejki "Mikołaj Kopernik".
1989
 • 14.II Ogólne zebranie nauczycieli, członków NSZZ "Solidarność", upoważniło Komisję Zakładową pod przewodnictwem prof. H.W.Skorka do wznowienia jawnej działalności (utajnionej po wprowadzeniu stanu wojennego 13 XII 1981 r.).
 • IX Powstała pierwsza klasa autorska biologiczno-chemiczna z programem opracowanym przez nauczyciela chemii, prof. Karola Króla.
1990
 • Powstała druga biologiczno-chemiczna klasa autorska z programem opracowanym przez nauczyciela biologii prof. Ludwika Samosieja.
1991
 • Powołana została Rada Szkoły, złożona z przedstawicieli rodziców, nauczycieli, uczniów i Stowarzyszenia Wychowanków.
 • Prezydium Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole przyjmuje nasze Liceum do Klubu Przodujących Szkół.
 • Zakończył się dwudziestopięcioletni okres kierowania Szkołą przez dyrektora Mariana Wolniewicza (od 1966 r. ). W wyniku przeprowadzenia konkursu kolejnym dyrektorem została profesor Wiesława Zewald, pierwsza w historii Szkoły kobieta na tym stanowisku.
 • Nawiązanie kontaktów z Liceum Jean Perrin w Lyonie.
 • 7.X Piąty Zjazd Wychowanków.
1992
 • 22.VI Rada Szkoły uchwaliła Statut I Liceum Ogólnokształcącego im. M.Kopernika w Łodzi.
 • Początek współpracy ze szkołami polskimi w Wilnie. Na letnim obozie harcerskim w Strużnicy po raz pierwszy przebywała grupa polskich dzieci z Litwy.
1993
 • Prof.Janusz Boisse obchodził jubileusz dwudziestopięciolecia pracy ze Szczepem ZHP im. R.Traugutta.
1994
 • 19-20.V Zjazd Koleżeński Absolwentów rocznika 1974. w 20. rocznicę otrzymania świadectwa dojrzałości.
 • 10.X Zjazd Absolwentów laureatów i finalistów olimpiad chemicznych. Uhonorowanie prof. Karola króla medalem J.Harabaszewskiego i odznaką "Za Zasługi dla Miasta Łodzi".
 • XII I LO im.M.Kopernika , reprezentowane przez Wiesławę Zewald, staje się jednym z członków-założycieli Stowarzyszenia Szkół Aktywnych.
1995
 • II Zorganizowanie stałej ekspozycji pamiątek, obrazujących historię i tradycje Szkoły ( w budynku szkolnym, na III piętrze ).
 • 11.XI Po raz pierwszy podczas ogólnołódzkich obchodów Święta Niepodległości, organizowanych pod przewodnictwem Grzegorza Palki, włączono do programu uroczystości ceremonię składania kwiatów pod tablicą Stefana Linkego.
 • 29.XII Decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Bronisława Podgarbiego, w sprawie wpisania do rejestru zabytków województwa łódzkiego gmachu dawnego Gimnazjum Polskiego Towarzystwa "Uczelnia".
1996
 • III Szkoła zajmuje pierwsze miejsce w rankingu UNESCO, MEN i Komitetów Głównych olimpiad przedmiotowych.
 • 14.III Szkołę odwiedził prezydent Miasta Łodzi, Marek Czekalski, odbyły się spotkania z Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim. Władze miasta przyznały Szkole nagrodę pieniężną.
 • 12-14.VI Samorząd Szkolny z przewodniczącym Tomkiem Kacprzakiem zorganizował II Ogólnopolski Zjazd Szkół Kopernikańskich.
 • 19-20.X Szósty Zjazd Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. M.Kopernika .
1999
 • X Zostaje stworzony nowy statut szkoły.
 • Nadanie pracowni chemicznej imienia zmarłego profesora Karola Króla.
 • Budynek Naszej Szkoły zostaje uznany za zabytkowy.
2000

          Profesor Jan Kamiński zostaje dyrektorem szkoły.